נא להמתין

המערכת מחפשת את התוצאות המתאימות ביותר

גולש יקר, על מנת להנות משירותי האתר אנא השלם את תהליך הרישום שלהלן.פרטי איש הקשר אינם נחשפים באתר.

פרטים אישיים

שם פרטי*
שם משפחה*
טלפון/נייד*
תפקיד איש הקשר
אימייל*
בחר סיסמה*
אמת סיסמה*

תקנון שימוש באתר המשרות של ההמכללה האקדמית תל חי      בכתובת telhai.wanted.co.il – ("אתר האינטרנט")

  1. כללי

1.1.             שימוש בשירותים באמצעות אתר האינטרנט כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא התקנון בקפידה, שכן באישור תקנון זה הינך מעיד על הסכמתך לכלל התנאים הכלולים בתקנון.

1.2.             האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.             אתר האינטרנט והתכנים המופיעים בו ניתנים לשימוש כפי שהם בהתאם להחלטת ההמכללה האקדמית תל חי     , ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ההמכללה האקדמית תל חי      ו/או מפעילת האתר (אקדמי דאטה בע"מ), בגין אפשרויות השימוש, המגבלות או התגובות שיעוררו התכנים באתר.

1.4.             השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו וההסתמכות על התכנים המוצגים בו הם על אחריותך הבלעדית והמלאה בלבד.

1.5.             האתר, הדפים הכלולים בו, עיצובו והסמלים המסחריים המופיעים בו הינם רכושם הבלעדי של ההמכללה האקדמית תל חי     , מפעילת האתר או של בעלי העסקים המפרסמים באתר. אין להעתיק ו/או לשכפל בכל דרך ו/או אמצעי כל חלק שהוא מהאתר, בין שבמלואו ובין שבחלקו ללא היתר מפורש ובכתב מאת בעלי הזכויות (לפי העניין). שימושכם יהיה לצרכיכם הפרטיים בלבד ולמעט לצרכי איתור מועמדים למשרות המוצעות על ידי המשתמש עצמו, חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

1.6.             כל זכויות הקניין הרוחני לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, איפיונו, הקוד המפעיל אותו, עיצובו ועיצוב ממשק המשתמש שלו, שמורות באופן בלעדי לחברת אקדמי דאטה בע"מ ("מפעילת האתר").

 

  1. 2.      שימוש ורישום לאתר

2.1.             כל משתמש רשאי להפוך למשתמש באתר לאחר מילוי פרטים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1.         המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות על פי דין במקום הירשמו.

2.1.2.         המשתמש הינו מעל גיל 18 שנים ביום הרישום לאתר.

2.1.3.         המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או שהוא תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.1.4.         המשתמש הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת רשומה בישראל.

2.1.5.         באם המשתמש הינו תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הינו רשאי לפעול בשם התאגיד  ומטעמו.

2.1.6.         הרישום לאתר הוא אישי וקבלה או רכישה של שירותים היא  אישית ומוגבלת למשתמש הרשום בלבד. היא אינה ניתנת להעברה, בין שהמשתמש שילם תמורתה ובין אם לאו.

2.1.7.         למרות האמור בסעיף 2.1 יהיו רשאים ההמכללה האקדמית תל חי     ו/או מפעילת האתר למנוע ממשתמש לפעול באתר, באמצעות חסימה של המשתתף לזמן קצוב או לזמן בלתי מוגבל, בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.1.7.1.       המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין;

2.1.7.2.       המשתמש מסר במכוון פרטים שגויים;

2.1.7.3.       המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

2.1.7.4.       המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהמכללה האקדמית תל חי       ו/או במפעילת האתר ו/או במי מטעמן ו/או במשתמש אחר באתר ו/או בצד ג' כלשהו ו/או בפעילות תקינה של האתר;

2.1.7.5.       המשתמש הכניס לאתר תכנים האסורים להכנסה על פי מדיניות האתר ו/או על פי כל דין;

2.1.7.6.       המשתמש ניסה להציע שירותים ו/או הצעות תעסוקה האסורים על פי מדיניות האתר ו/או על פי כל דין;

2.1.8.         ההמכללה האקדמית תל חי     ו/או מפעילת האתר רשאים לבצע חסימה כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מראש.

2.1.9.         ההמכללה האקדמית תל חי     ו/או מפעילת האתר אינם יכולים לבצע ואינם מבצעים בדיקה ו/או אימות של הפרטים והמידע הנמסר על ידי הגולשים ו/או המשתמשים בעת הרישום לאתר ו/או הזנת הצעות התעסוקה או פרטי מועמדים. הפרטים הנמסרים הם על אחריות הנרשמים בלבד ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד ההמכללה האקדמית תל חי      או מי מטעמה ו/או כנגד מפעילת האתר בגין פרטים שנמסרו, אף אם הם אינם נכונים.

2.1.10.     המשתמש הינו האחראי היחיד והבלעדי לכל מידע שיוצג על ידו במישרין או בעקיפין, בין באתר עצמו ובין בדרך של הפניה לאתר אחר כלשהו.

 

  1. הצעת משרות

3.1.             הצעות התעסוקה המפורסמות באתר מוצעות על ידך ובאחריותך המלאה. על פי בחירתך, תוכל לבחור לשתף את המשרות המוצעות על ידך באתר, באתרי מוסדות אקדמיים נוספים ו/או באתרים נוספים המופעלים על ידי מפעילת האתר. ההמכללה האקדמית תל חי      שומרת לעצמה הזכות לאשר או לדחות הצעות שהוזנו על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכל דין.

3.2.             האתר מכיל מידע בדבר עובדים פוטנציאליים. מידע כאמור כולל, בין היתר, את פרטי המועמד, ניסיונו, קורות חייו ופרטים נוספים לגביו. מידע אשר נמסר על ידי המועמד הינו באחריותו הבלעדית. ההמכללה האקדמית תל חי     ומפעילת האתר אינם כותבים או מוודאים את תוכן המידע שנמסר על ידי המועמד, דיוקו, מהימנותו, שלמותו או עדכניותו. ההמכללה האקדמית תל חי     , מפעילת האתר /ואו מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לתוכן המידע שנמסר על ידי המועמד המצוי באתר, האחריות היחידה לתוכן זה חלה על מי שמסר את המידע. הצגת מידע המועמד אינה מהווה המלצה או עידוד מטעמה של ההמכללה האקדמית תל חי     להתקשר בעסקה כלשהי עם המועמד והאחריות הבלעדית על כך תחול על הצדדים להתקשרות.

3.3.             ההמכללה האקדמית תל חי     שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את מדיניות פרסום הצעות התעסוקה באמצעות האתר, ובכלל זה שינוי עלויות הפרסום (שהינו ללא עלות במועד עדכונו האחרון של תקנון זה) ללא הודעה מוקדמת.

3.4.             ההמכללה האקדמית תל חי     ו/או מפעילת האתר שומרים לעצמם הזכות לבצע שינויים ו/או תיקונים בנוסח המודעות המפורסמות באתר לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מראש.

 

 

  1. 4.      אמצעי תשלום

נכון למועד עדכונו האחרון של תקנון זה לא נגבים תשלומים עבור השירותים הניתנים באתר האינטרנט. במידה וייגבו, תינתן על כך הודעה מסודרת באתר האינטרנט וייערך שינוי לתקנון זה

 

  1. 5.      הגבלת אחריות 

5.1.             מודגש ומובהר כי בכל מקרה ובכל הנסיבות, ההמכללה האקדמית תל חי     ו/או מפעילת האתר לא יהיו צד לקשר בינך לבין משתמשים המציבים עצמם כמועמדים למשרה.

5.2.             ההמכללה האקדמית תל חי     , האתר ומפעילת האתר הינם אך ורק גורם מקשר בין מועמדים מחפשי עבודה לבין מפרסמים. אשר על כן, מובהר כי אין להמכללה האקדמית תל חי     , האתר ומפעילת האתר  כל אפשרות לשלוט או להיות אחראים לאופי הפרסום, לסוג המשרות ולאופיין או לנכונות או אמיתות הפרטים המתפרסמים בקשר עם מועמד, חברה או מפרסם כלשהו.

5.3.             מובהר בזאת ואתה מאשר כי ידוע לך שאימות זהותו של משתמש באינטרנט הינו מורכב ואין ביכולתם או בכוונתם של ההמכללה האקדמית תל חי     , האתר ומפעילת האתר  לאשר באופן חד ערכי את זהותו של משתמש כלשהו בשירותי האתר, בין כמפרסם ובין כמשתמש, ואין בהופעת שמו באתר כדי להוות אישור לזהותו הנטענת של המשתמש. ההמכללה האקדמית תל חי     מציעה לך איפוא לנקוט בכל אמצעי זהירות ולבצע כל בדיקה, בחינה או הערכה שיידרשו על מנת לצמצם ככול האפשר נזקים ועגמת נפש העלולים להיגרם לך מהתקשרות עסקית או אחרת באמצעות האתר עם גורמים בלתי רצויים.

5.4.             אתה פוטר בזאת את ההמכללה האקדמית תל חי     ואת מפעילת האתר  ו/או מי מעובדיהם ו/או מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהם, שעניינן נזק או הוצאה שמקורם במישרין או בעקיפין בשימושך באתר, לרבות בגין כל נזק מסוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע שהועלה על ידך לאתר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ולרבות בגין חילוקי דעות העלולים להתגלע בינך ובין המועמדים למשרות שפורסמו על ידך, והכול בין אם דבר הנזק ידוע, או ניתן היה לידיעה ובין אם לאו. מובהר, כי גם במקרה של הפסקת השירות, ההמכללה האקדמית תל חי     , האתר ומפעילת האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

5.5.             אין ביכולתם של ההמכללה האקדמית תל חי     ו/או מפעילת האתר למנוע העברת מידע ואינפורמציה המצויים באתר, לנחלת הכלל, על ידי משתמשי האתר. אגב השימוש שתעשה באתר, אתה עלול לגלות ו/או עלולה להגיע לידיעתך אינפורמציה העלולה להיות פוגענית, מזיקה, בלתי מדויקת או מסיתה, והעלולה לפגוע בצנעת הפרט של מאן דהוא או בפרטיותו או בשמו הטוב או להוציא דיבתו רעה. מבלי לגרוע מהתחייבותך לסודיות המידע אליו תיחשף, כאמור בסעיף 6.6  להלן, השימוש שתעשה אפוא באתר יהיה במשנה זהירות, על פי כל דין ועל פי השכל הישר וכללי הזהירות המסחרית המקובלים.

 

  1. 6.      שמירה על סודיות המידע אודות המשתמשים

6.1.             כדי להשתמש באתר, לצרכי פרסום או צפייה במשרות, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית אשר ילוו אותך בעת השימוש באתר.

6.2.             לאחר מכן תדרש לספק מידע ופרטים אישיים נוספים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספרי טלפון, לצרכי זיהוי וניטור ולצורכי תקשורת מולך.

6.3.             משרות ומידע אותם הזנת באתר ישמשו לשם הצגתם למועמדים פוטנציאליים, לרבות באופן אוטומטי באמצעות סוכן חכם. משרות שפורסמו, המידע, וכן פעולותיך באתר יכולים גם לשמש לצרכי מתן שירותים, וכן טיוב ופיתוח השירותים, הניתנים על ידי  ההמכללה האקדמית תל חי     ו/או מפעילת האתר, אקדמי דאטה בע"מ. ידוע לך כי משתמש שנרשם באתר יכול לצפות בפרטים אותם עידכנת באתר.

6.4.             פרטייך האישיים עשויים לשמש את ההמכללה האקדמית תל חי     ו/או את מפעילת האתר לצרכי פניה ישירה, באמצעות הדוא"ל, לשם הצעת שירותים שונים של ההמכללה האקדמית תל חי     ו/או מפעילת האתר או מי מטעמה, ולדיוור מידע ו/או חומר פרסומי בהתאם לתחומי העניין שנדרשת לסמן בעת תהליך ההרשמה, למעט אם בחרת שלא לסמן אפשרות זו בתיבת הסימון בעת הרישום. באם אינך מעוניין לקבל דברי דואר אלה, עליך לפנות להמכללה האקדמית תל חי      או לבטל את המנוי ב"פרטים אישיים" או לבקש להסירך מרשימת התפוצה במקום המיועד לכך בדיוור.

6.5.             מעבר לשימוש הנ"ל ההמכללה האקדמית תל חי     ומפעילת האתר מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה בשירותי האתר. 

6.6.             הנך מתחייב, כי לא תעשה כל  שימוש במידע מועמדים שהוצג לך במסגרת משרות המוצעות על ידך באתר, או בכל דרך אחרת, תשמור על סודיותו ותפעל לגביו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. ידוע לך והנך מתחייב כי תשפה את ההמכללה האקדמית תל חי     ואת מפעילת האתר, בגין כל הפרה של התחייבות זו, עם דרישתן הראשונה בכתב.

 

  1. 7.      שירות לקוחות

בכל שאלה לגבי השירותים המוצעים, הנך מוזמן לפנות לנציגי ההמכללה האקדמית תל חי     באמצעות מערכת ההודעות באתר או באמצעות פניה ישירה לדוא"ל  career@telhai.ac.il 

 

  1. 8.      תנאים נוספים

8.1.             אין בינך ובין ההמכללה האקדמית תל חי     יחסי שותפות,  מיזם משותף, או יחסי עובד-מעביד או זכיינות כלשהם על פי תקנון זה.

8.2.             רישומי המחשב של ההמכללה האקדמית תל חי     ו/או מפעילת האתר, בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוען של הפעולות.

8.3.             כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותו של התקנון.

8.4.             ההמכללה האקדמית תל חי     ו/או מפעילת האתר שומרות לעצמן את הזכות לבצע כל שינוי באתר, בתוכנו, במידע ובשירותים המוצעים בו לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש, ובכלל זה לשנות את שיוכן הקטגורי של המשרות המפורסמות בו מעת לעת.

8.5.             ההמכללה האקדמית תל חי     שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות תקנון זה מעת לעת. השינויים יחייבו ממועד פרסומם באתר ואילך. שימוש בשירותים ובאתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה העת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 21.08.2016.

8.6.             ההמכללה האקדמית תל חי     שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים המוצעים באתר, או חלק מהם, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. 

פרטי החברה

שם החברה*
תחום עיסוק ראשי*
תחום עיסוק נוסף
רחוב ומספר*
עיר*
מיקוד
טלפון משרד
מייל ראשי לשליחת קו"ח
תיאור קצר של החברה*

רכזים

להוספת אנשי קשר משניים לפרופיל חברה יש להוסיף רכזים, ולשייך אותם למשרות שעליהם הם אחראים. הרכז יקבל הודעה על מועמדים המגישים מועמדות למשרה שאותה הוא מנהל.
הוסף רכז

ניהול קבצים

כדי לשנות קובץ קיים - לחצו על "סמן למחיקה" ואח"כ על שמור. מיד לאחר מכן, תוכלו להעלות קובץ מעודכן.
לוגו חברה
ניתן להעלות תמונה עד 200K.
לוגו חברה - יופיע על תיקי המשרות
העלו תמונת לוגו קטנה, שתופיע ליד תיק חברה בתוצאות חיפוש.
ניתן להעלות תמונה עד 200K.
גלריה
קבצי JPG, PNG בלבד
פרזנטציה על החברה/עסק
קובץ WORD או PDF בלבד.