נא להמתין

המערכת מחפשת את התוצאות המתאימות ביותר

הסרטון ייסגר בעוד 40 שניות...
מועמד\ת יקר\ה, על מנת ליהנות משירותי האתר יש להשלים את תהליך הרישום שלהלן.
פרטיים אישיים השכלה ציפיות תפקיד ניסיון תעסוקתי
שפות
פרטים נוספים מדיה חברתית
שם פרטי
מין
מצב משפחתי
שם משפחה
תאריך לידה
טלפון/נייד
ארץ מוצא
אימייל
רחוב ומספר/ת.ד.
בחר סיסמה
עיר
אמת סיסמה
איך הגעת למערכת
עמותות/ארגונים חברתיים
מוסדות אקדמיים

תקנון שימוש באתר http://collectiveimpactil.wixsite.com/collective-he עבור מיזם קולקטיב אימפקט – השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית (להלן: "המיזם").

 

1. כללי

1.1.             שימוש בשירותים באמצעות אתר האינטרנט כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא/י התקנון בקפידה, שכן באישור תקנון זה הינך מעיד/ה על הסכמתך לכלל התנאים הכלולים בתקנון.

1.2.             האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.             אתר האינטרנט והתכנים המופיעים בו ניתנים לשימוש כפי שהם בהתאם להחלטת המיזם, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המיזם ו/או מפעילת האתר (אקדמי דאטה בע"מ) בגין אפשרויות השימוש, המגבלות או התגובות שיעוררו התכנים באתר.

1.4.             השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו וההסתמכות על התכנים המוצגים בו הם על אחריותך הבלעדית והמלאה בלבד.

1.6.             האתר הדפים הכלולים בו, עיצובו והסמלים המסחריים המופיעים בו הינם רכושם הבלעדי של המיזם, מפעילת האתר או של בעלי העסקים המפרסמים באתר. אין להעתיק ו/או לשכפל בכל דרך ו/או אמצעי כל חלק שהוא מהאתר, בין שבמלואו ובין שבחלקו ללא היתר מפורש ובכתב מאת בעלי הזכויות (לפי העניין). השימוש יהיה לצרכיו הפרטיים בלבד של המשתמש וחל איסור על המשתמשים לעשות באתר שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

1.7.             כל זכויות הקניין הרוחני לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, איפיונו, הקוד המפעיל אותו, עיצובו ועיצוב ממשק המשתמש שלו, שמורות באופן בלעדי לחברת אקדמי דאטה בע"מ ("מפעילת האתר").

 

2. שימוש ורישום לאתר

2.1.             כל משתמש רשאי להפוך למשתמש באתר לאחר מילוי פרטים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1.         המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות על פי דין במקום הירשמו.

2.1.2.         המשתמש הינו מעל גיל 18 שנים ביום הרישום לאתר.

2.1.3.         המשתמש הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת רשומה בישראל.

2.1.4.         הרישום לאתר הוא אישי וקבלה או רכישה של שירותים באתר היא  אישית ומוגבלת למשתמש רשום בלבד. היא אינה ניתנת להעברה, בין שהמשתמש שילם תמורתה ובין שהוא זכאי לה מתוקף רישומו לאתר

2.1.5.         למרות האמור בסעיף 2.1 המיזם ו/או מפעילת האתר יהיו רשאים למנוע ממשתמש לפעול באתר, באמצעות חסימה של המשתתף לזמן קצוב או לזמן בלתי מוגבל, בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.1.5.1.       המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין;

2.1.5.2.       המשתמש מסר במכוון פרטים שגויים;

2.1.5.3.       המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

2.1.5.4.       המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במיזם ו/או במפעילת האתר ו/או במי מטעמן ו/או במשתמש אחר באתר ו/או בצד ג' כלשהו ו/או בפעילות תקינה של האתר;

2.1.5.5.       המשתמש הכניס לאתר תכנים האסורים להכנסה על פי מדיניות האתר ו/או על פי כל דין;

2.1.5.6.       המשתמש ניסה להציע שירותים ו/או הצעות תעסוקה האסורים על פי מדיניות האתר ו/או על פי כל דין;

2.1.6.         המיזם ו/או מפעילת האתר יהיו רשאים לבצע חסימה כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מראש.

2.1.7.     המיזם ומפעילת האתר אינם יכולים לבצע ואינם מבצעים בדיקה ו/או אימות של הפרטים והמידע הנמסר על ידי המשתמשים בעת הרישום לאתר ו/או הזנת הצעות התעסוקה. הפרטים הנמסרים הם באחריות הנרשמים בלבד ועל כן לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד המיזם ו/או כנגד מפעילת האתר או מי מטעמם בגין פרטים שנמסרו אף אם הם אינם נכונים.

2.1.10.     המשתמש הינו האחראי היחיד והבלעדי לכל מידע שיוצג על ידו במישרין או בעקיפין, בין באתר עצמו ובין בדרך של הפניה לאתר אחר כלשהו.

 

3. הצעות תעסוקה

3.1.         הצעות התעסוקה המפורסמות באתר מוצעות על ידי המפרסמים באתר ובאחריותם המלאה. למען הסר ספק אין המיזם ו/או מפעילת האתר אחראים לתוכן הצעות התעסוקה המוצעות באתר המהווה פלטפורמה פרסומית בלבד.

3.2.         ליד כל הצעת תעסוקה מופיעים פרטים ומידע כפי שסופקו על ידי הגוף המפרסם את ההצעה. אין המיזם ו/או מפעילת האתר אחראים לפרטי המידע או לאמינותם.

3.3.         באחריות המפרסמים להזין את נתוני המשרות המפורסמים באתר. המיזם שומר לעצמו הזכות לאשר או לדחות הצעות שהוזנו על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לכל דין.

3.4.         אין בפרסום הצעות התעסוקה משום הבטחה כלשהיא למשתמש בדבר קבלה לעבודה למשרות המתפרסמות ו/או בדבר פנייה של מועמדים למשרה המפורסמת.

3.5.         המיזם שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את מדיניות פרסום הצעות התעסוקה באמצעות האתר, ובכלל זה שינוי עלויות הפרסום (שהינו ללא עלות במועד עדכונו האחרון של תקנון זה) ללא הודעה מוקדמת.

 

4. אמצעי תשלום

נכון למועד עדכונו האחרון של תקנון זה (כמפורט בסופו) לא נגבים תשלומים עבור השירותים הניתנים באתר. במידה וייגבו, תינתן על כך הודעה מסודרת באתר האינטרנט וייערך שינוי לתקנון זה.

 

5. הגבלת אחריות

5.1.             מודגש ומובהר כי בכל מקרה ובכל הנסיבות, המיזם ו/או מפעילת האתר לא יהיו צד לקשר בין המשתמש לבין החברות ו/או הגופים המפרסמים את המשרות באמצעות האתר.

5.2.             המיזם ומפעילת האתר הינם אך ורק גורם מקשר בין מועמדים מחפשי עבודה לבין מפרסמים. אשר על כן, מובהר כי למיזם ולמפעילת האתר אין כל אפשרות לשלוט או להיות אחראים לאופי הפרסום, לסוג המשרות ולאופיין או לנכונות או אמיתות הפרטים המתפרסמים בקשר עם חברה או מפרסם כלשהו.

5.3.              אתה פוטר בזה את המיזם ואת מפעילת האתר, ו/או מי מעובדיהם ו/או מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהם, שעניינן נזק או הוצאה שמקורם במישרין או בעקיפין בשימושך באתר, לרבות בגין כל נזק מסוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע שהועלה על ידך לאתר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ולרבות בגין חילוקי דעות העלולים להתגלע בינך ובין מפרסמי המשרות בפרסום כלשהו, והכול בין אם דבר הנזק ידוע, או ניתן היה לידיעה ובין אם לאו. מובהר, כי גם במקרה של הפסקת השירות, המיזם ומפעילת האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

5.4.             אין ביכולתם של המיזם ומ/או מפעילת האתר למנוע העברת מידע ואינפורמציה המצויים באתר, לנחלת הכלל, על ידי משתמשי האתר. אגב השימוש שעושה המשתמש באתר, עלול לגלות ו/או עלולה להגיע לידיעתו אינפורמציה העלולה להיות פוגענית, מזיקה, בלתי מדויקת או מסיתה, והעלולה לפגוע בצנעת הפרט של מאן דהוא או בפרטיותו או בשמו הטוב או להוציא דיבתו רעה. מבלי לגרוע מהתחייבות המשתמש לסודיות המידע אליו ייחשף, כאמור בסעיף 6.6  להלן, השימוש שעושה המשתמש באתר יהיה במשנה זהירות ועל פי תום לב, דרך מקובלת, סבירות וכללי הזהירות המסחרית המקובלים.

 

6. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

6.1.             כדי להשתמש באתר, לצרכי פרסום או צפייה במשרות, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית אשר ילוו אותך בעת השימוש באתר.

6.2.             לאחר מכן תדרש לספק מידע ופרטים אישיים נוספים לצרכי זיהוי וניטור וכן לשם בניית פרופיל קורות החיים שלך.

6.3.             קורות החיים והמידע אותם הזנת באתר ישמשו לשם הצגתם למעסיקים ולמפרסמים השונים באתר (למעט מין, עיר ותאריך לידה) , לרבות באופן אוטומאטי באמצעות סוכן חכם. קורות החיים והמידע, וכן פעולותיך באתר יכולים גם לשמש לצרכי מתן שירותים, וכן טיוב ופיתוח השירותים, הניתנים על ידי  המיזם ו/או מפעילת האתר, אקדמי דאטה בע"מ. ידוע לך כי מעסיק שנרשם באתר יכול לצפות בפרטים אותם עידכנת באתר (לרבות שימוש במסמך קורות חיים)

6.4.             פרטייך האישיים עשויים לשמש את המיזם ו/או את מפעילת האתר לצרכי פניה ישירה, באמצעות הדוא"ל, לשם הצעת שירותים שונים של המיזם ו/או מפעילת האתר או מי מטעמה, ולדיוור מידע ו/או חומר פרסומי בהתאם לתחומי העניין שנדרשת לסמן בעת תהליך ההרשמה, למעט אם בחרת שלא לסמן אפשרות זו בתיבת הסימון בעת הרישום. באם אינך מעוניין לקבל דברי דואר אלה, עליך לפנות או לבטל את המנוי ב"פרטים אישיים" או לבקש להסירך מרשימת התפוצה במקום המיועד לכך בדיוור.

6.5.             מעבר לשימוש הנ"ל המיזם ומפעילת האתר מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה בשירותי האתר.

 

7. שירות לקוחות

בכל שאלה לגבי השירותים המוצעים, הנך מוזמן לפנות לנציגי המיזם באמצעות מערכת ההודעות באתר או באמצעות פניה ישירה לדוא"ל: ci.cv4u@gmail.com.

 

8. תנאים נוספים

8.1.             אין בינך ובין המיזם יחסי שותפות,  מיזם משותף, או יחסי עובד-מעביד או זכיינות כלשהם על פי תקנון זה.

8.2.             רישומי המחשב של המיזם, בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לביצוען של הפעולות.

8.3.             כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותו של התקנון.

8.4.             המיזם ו/או מפעילת האתר שומרים לעצמם את הזכות לבצע כל שינוי באתר, בתוכנו, במידע ובשירותים המוצעים בו לפי שיקול  דעתם הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש, ובכלל זה לשנות את שיוכן הקטגורי של המשרות המפורסמות בו מעת לעת.

8.5.             המיזם שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות תקנון זה מעת לעת. השינויים יחיבו ממועד פרסומם באתר ואילך. שימוש בשירותים ובאתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה העת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 03.12.2017.

8.6.             המיזם שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים המוצעים באתר, או חלק מהם, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים.

תואר/מסלול לימודים
תוכל/י לפרט כאן תחום לימודים מדויק
+
הוסף תעודה / תואר
הכשרות / קורסים
אבטחת איכות OA
אדמיניסטרציה
אופטיקה
אומנות בידור ומדיה
אופנה וטקסטיל
אחזקה נקיון והובלה
אינטרנט
אלקטרוניקה וחשמל
ביוטכנולוגיה
ביטוח
ביטחון ואבטחה
בינוי ובניין
הוראה חינוך והדרכה
הנדסה
חומרה
טלקומוניקציה
יופי,טיפוח וספא
ייצור ותעשייה
כספים וכלכלה
לוגיסטיקה ,אחסון ותפי
מדעי החברה
מדעי החיים,טבע וחקלאות
מדעים מדויקים
מזון,מסעדנות ואירועים
מיחשוב ורשתות
מכירות והפצה
משאבי אנוש
משפטים
נדלן
ניהול בכיר
ניהול משמרת
ניתוח מערכות
ספורט
עיצוב
עריכה , תוכן וספרות
רכב ומכונאות
רפואה ופארמה
רשתות שיווק
שיווק ופרסום
שילוח
שירות לקוחות
תוכנה
תיירות ומלונאות
תעופה ואווירונאוטיקה
פרט/י
+
הוסף הכשרה / קורס
בחלק זה יש למלא באילו תחומים תרצו לעבוד.
תחום ראשי
חובה להעלות קובץ קורות חיים
במידה ואין לך קובץ מוכן, לחץ/י על הכפתור בתחתית חלון זה, והמערכת תיצור עבורך קובץ מהפרופיל אותו הנך ממלא/ת.
אבטחת איכות QA
אדמיניסטרציה
אומנות בידור ומדיה
אחזקה נקיון והובלה
אינטרנט
אירועים ופנאי
אלקטרוניקה וחשמל
ביוטכנולוגיה\ביולוגיה
ביוכימיה
ביטחון ואבטחה
הוראה חינוך והדרכה
הייטק
הנדסה
הנדסת מזון
חומרה
טלקומוניקציה
יזמות
ייעוץ אסטרטגי
ייצור ותעשייה
כספים וכלכלה
לוגיסטיקה
מדעי החברה והרוח
מדעים מדויקים
מיחשוב ורשתות
מכירות
הפצה
מפעילים
משאבי אנוש
משפטים
ניהול 
ניתוח מערכות
עובדי אחזקה
עריכה , תוכן וספרות
פיתוח עסקי
רפואה ופארמה
רשתות שיווק
שיווק ופרסום
שירות לקוחות
תוכנה
משרה כללית
היקף המשרה
משרה מלאה
3/4 משרה
1/2 משרה
לפי שעה
ע"ב עמלות
משמרות
משרה זמנית
תחום ראשי 2
אבטחת איכות QA
אדמיניסטרציה
אומנות בידור ומדיה
אחזקה נקיון והובלה
אינטרנט
אירועים ופנאי
אלקטרוניקה וחשמל
ביוטכנולוגיה\ביולוגיה
ביוכימיה
ביטחון ואבטחה
הוראה חינוך והדרכה
הייטק
הנדסה
הנדסת מזון
חומרה
טלקומוניקציה
יזמות
ייעוץ אסטרטגי
ייצור ותעשייה
כספים וכלכלה
לוגיסטיקה
מדעי החברה והרוח
מדעים מדויקים
מיחשוב ורשתות
מכירות
הפצה
מפעילים
משאבי אנוש
משפטים
ניהול 
ניתוח מערכות
עובדי אחזקה
עריכה , תוכן וספרות
פיתוח עסקי
רפואה ופארמה
רשתות שיווק
שיווק ופרסום
שירות לקוחות
תוכנה
משרה כללית
מיקום רצוי
צפון
חיפה והקריות
השרון
תל-אביב והמרכז
השפלה
ירושלים והסביבה
דרום
אילת
תחום ראשי 3
אבטחת איכות QA
אדמיניסטרציה
אומנות בידור ומדיה
אחזקה נקיון והובלה
אינטרנט
אירועים ופנאי
אלקטרוניקה וחשמל
ביוטכנולוגיה\ביולוגיה
ביוכימיה
ביטחון ואבטחה
הוראה חינוך והדרכה
הייטק
הנדסה
הנדסת מזון
חומרה
טלקומוניקציה
יזמות
ייעוץ אסטרטגי
ייצור ותעשייה
כספים וכלכלה
לוגיסטיקה
מדעי החברה והרוח
מדעים מדויקים
מיחשוב ורשתות
מכירות
הפצה
מפעילים
משאבי אנוש
משפטים
ניהול 
ניתוח מערכות
עובדי אחזקה
עריכה , תוכן וספרות
פיתוח עסקי
רפואה ופארמה
רשתות שיווק
שיווק ופרסום
שירות לקוחות
תוכנה
משרה כללית
זמינות לתחילת תפקיד
סיכום אישי
תחום ראשי ותפקידים
אבטחת איכות QA
אדמיניסטרציה
אומנות בידור ומדיה
אחזקה נקיון והובלה
אינטרנט
אירועים ופנאי
אלקטרוניקה וחשמל
ביוטכנולוגיה\ביולוגיה
ביוכימיה
ביטחון ואבטחה
הוראה חינוך והדרכה
הייטק
הנדסה
הנדסת מזון
חומרה
טלקומוניקציה
יזמות
ייעוץ אסטרטגי
ייצור ותעשייה
כספים וכלכלה
לוגיסטיקה
מדעי החברה והרוח
מדעים מדויקים
מיחשוב ורשתות
מכירות
הפצה
מפעילים
משאבי אנוש
משפטים
ניהול 
ניתוח מערכות
עובדי אחזקה
עריכה , תוכן וספרות
פיתוח עסקי
רפואה ופארמה
רשתות שיווק
שיווק ופרסום
שירות לקוחות
תוכנה
משרה כללית
שם החברה
תאריך התחלה
תפקיד
תאריך סיום
הערות
רשמו עד שלושה ממליצים. במידה ואינכם מעוניינים לרשום ממליצים בשלב זה, תוכלו לספק את פרטי הממליצים רק על פי דרישה ספציפית ממעסיק.
המלצה 1
המלצה 2
המלצה 3
+
הוסף ניסיון תעסוקתי
שירות אזרחי/צבאי:
תאריך התחלה/גיוס
דרגה
תאריך סיום/שחרור
תפקיד
סוג השירות
פרטים נוספים
שפת אם
שפה זרה
רמת קריאה
רמת דיבור
רמת כתיבה
+
הוסף שפה
התנדבות
+
הוסף התנדבות
תחביב
+
הוסף תחביב
הוסף תמונת פרופיל
חזור
שמור והמשך