נא להמתין

המערכת מחפשת את התוצאות המתאימות ביותר

הסרטון ייסגר בעוד 40 שניות...
מועמד\ת יקר\ה, על מנת ליהנות משירותי האתר יש להשלים את תהליך הרישום שלהלן.
0%
חובה
חשוב
יתרון
פרטיים אישיים השכלה ציפיות תפקיד
ניסיון תעסוקתי הכשרות וקורסים צבא שפות
הערכה עצמית פרטים נוספים מדיה חברתית
שם פרטי
מין
מצב משפחתי
שם משפחה
תאריך לידה*
טלפון/נייד
ארץ מוצא
שנת עליה
ססטוס לימודי
אימייל
רחוב ומספר
בחר סיסמה
עיר
אמת סיסמה

 

 

תקנון שימוש באתר המרכז לפיתוח קריירה במכללה האקדמית אשקלון – ("אתר האינטרנט")

  1. כללי

1.1.             שימוש בשירותים באמצעות אתר האינטרנט כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא התקנון בקפידה, שכן באישור תקנון זה הינך מעיד על הסכמתך לכלל התנאים הכלולים בתקנון.

1.2.             האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.             אתר האינטרנט והתכנים המופיעים בו ניתנים לשימוש כפי שהם בהתאם להחלטת המרכז לפיתוח קריירה , ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המרכז לפיתוח קריירה  ו/או המכללה האקדמית אשקלון ו/או מפעילת האתר (אקדמי דאטה בע"מ) בגין אפשרויות השימוש, המגבלות או התגובות שיעוררו התכנים באתר.

1.4.             השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו וההסתמכות על התכנים המוצגים בו הם על אחריותך הבלעדית והמלאה בלבד.

1.5.             לצורכי תקנון זה בלבד מקום שמופיע "המרכז לפיתוח קריירה", הכוונה היא גם למכללה האקדמית אשקלון ולהיפך.

1.6.             האתר הדפים הכלולים בו, עיצובו והסמלים המסחריים המופיעים בו הינם רכושם הבלעדי של המרכז לפיתוח קריירה במכללה האקדמית אשקלון , מפעילת האתר או של בעלי העסקים המפרסמים באתר. אין להעתיק ו/או לשכפל בכל דרך ו/או אמצעי כל חלק שהוא מהאתר, בין שבמלואו ובין שבחלקו ללא היתר מפורש ובכתב מאת בעלי הזכויות (לפי העניין). השימוש יהיה לצרכיו הפרטיים בלבד של המשתמש וחל איסור על המשתמשים לעשות באתר שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

1.7.             כל זכויות הקניין הרוחני לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, איפיונו, הקוד המפעיל אותו, עיצובו ועיצוב ממשק המשתמש שלו, שמורות באופן בלעדי לחברת אקדמי דאטה בע"מ ("מפעילת האתר").

 

  1. 2.      שימוש ורישום לאתר

2.1.             כל משתמש רשאי להפוך למשתמש באתר לאחר מילוי פרטים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1.         המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות על פי דין במקום הירשמו.

2.1.2.         המשתמש הינו מעל גיל 18 שנים ביום הרישום לאתר.

2.1.3.         המשתמש הינו סטודנט, סטודנט לשעבר או בוגר של  המכללה האקדמית אשקלון

2.1.4.         המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או שהוא תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.1.5.         המשתמש הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת רשומה בישראל.

2.1.6.         באם המשתמש הינו תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הינו רשאי לפעול בשם התאגיד  ומטעמו.

2.1.7.         הרישום לאתר הוא אישי וקבלה או רכישה של שירותים היא  אישית ומוגבלת למשתמש רשום בלבד. היא אינה ניתנת להעברה, בין שהמשתמש שילם תמורתה ובין שהוא זכאי לה מתוקף היותו סטודנט, סטודנט לשעבר או בוגר מכללה האקדמית אשקלון.

2.1.8.         למרות האמור בסעיף 2.1 המרכז לפיתוח קריירה  ו/או מפעילת האתר יהיהו רשאים למנוע ממשתמש לפעול באתר, באמצעות חסימה של המשתתף לזמן קצוב או לזמן בלתי מוגבל, בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.1.8.1.       המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין;

2.1.8.2.       המשתמש מסר במכוון פרטים שגויים;

2.1.8.3.       המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

2.1.8.4.       המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במרכז לפיתוח קריירה  ו/או במכללה האקדמית אשקלון ו/או במפעילת האתר ו/או במי מטעמן ו/או במשתמש אחר באתר ו/או בצד ג' כלשהו ו/או בפעילות תקינה של האתר;

2.1.8.5.       המשתמש הכניס לאתר תכנים האסורים להכנסה על פי מדיניות האתר ו/או על פי כל דין;

2.1.8.6.       המשתמש ניסה להציע שירותים ו/או הצעות תעסוקה האסורים על פי מדיניות האתר ו/או על פי כל דין;

2.1.9.         המרכז לפיתוח הקריירה  ו/או האוניברסיטה ו/או מפעילת האתר יהיו רשאים לבצע חסימה כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מראש.

2.1.10.     המרכז לפיתוח הקריירה  ומפעילת האתר אינם יכולים לבצע ואינו מבצעים בדיקה ו/או אימות של הפרטים והמידע הנמסר על ידי הגולשים ו/או המשתמשים בעת הרישום לאתר ו/או הזנת הצעות התעסוקה. הפרטים הנמסרים הם על אחריות הנרשמים בלבד ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד המרכז לפיתוח הקריירה  ו/או האוניברסיטה ו/או כנגד מפעילת האתר או מי מטעמם בגין פרטים שנמסרו אף אם הם אינם נכונים.

2.1.11.     המשתמש הינו האחראי היחיד והבלעדי לכל מידע שיוצג על ידו במישרין או בעקיפין, בין באתר עצמו ובין בדרך של הפניה לאתר אחר כלשהו.

 

  1. הזמנת שירותים

3.1.             הצעות תעסוקה:

3.1.1.         הצעות התעסוקה המפורסמות באתר מוצעות על ידי המפרסמים באתר ובאחריותם המלאה. למען הסר ספק אין המרכז לפיתוח קריירה  ו/או המכללה האקדמית אשקלון ו/או מפעילת האתר אחראים לתוכן הצעות התעסוקה המוצעות באתר המהווה פלטפורמה פרסומית בלבד.

3.1.2.         ליד כל הצעת תעסוקה מופיעים פרטים ומידע כפי שסופקו על ידי הגוף המפרסם את ההצעה. אין המרכז לפיתוח קריירה  ו/או המכללה האקדמית אשקלון ו/או מפעילת האתר אחראים לפרטי המידע או לאמינותם.

3.1.3.         באחריות המפרסמים להזין את נתוני המשרות המפורסמים באתר. המרכז לפיתוח קריירה  שומר לעצמו הזכות לאשר או לדחות הצעות שהוזנו על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לכל דין.

3.1.4.         אין בפרסום הצעות התעסוקה משום הבטחה כלשהיא למשתמש בדבר קבלה לעבודה למשרות המתפרסמות ו/או בדבר פנייה של מועמדים למשרה המפורסמת.

3.1.5.         המרכז לפיתוח קריירה  שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את מדיניות פרסום הצעות התעסוקה באמצעות האתר, ובכלל זה שינוי עלויות הפרסום (שהינו ללא עלות במועד עדכונו האחרון של תקנון זה) ללא הודעה מוקדמת.

 

  1. 4.      אמצעי תשלום

נכון למועד עדכונו האחרון של תקנון זה לא נגבים תשלומים עבור השירותים הניתנים באתר האינטרנט. במידה וייגבו, תינתן על כך הודעה מסודרת באתר האינטרנט וייערך שינוי לתקנון זה

 

  1. 5.      הגבלת אחריות 

5.1.             מודגש ומובהר כי בכל מקרה ובכל הנסיבות, המרכז לפיתוח קריירה  ו/או המכללה האקדמית אשקלון ו/או מפעילת האתר לא יהיו צד לקשר בינך לבין החברות המפרסמות את המשרות באמצעות האתר.

5.2.             המרכז לפיתוח קריירה , המכללה האקדמית אשקלון ומפעילת האתר הינם אך ורק גורם מקשר בין מועמדים מחפשי עבודה לבין מפרסמים. אשר על כן, מובהר כי אין למכללה האקדמית אשקלון, למרכז לפיתוח קריירה  ולמפעילת האתר כל אפשרות לשלוט או להיות אחראים לאופי הפרסום, לסוג המשרות ולאופיין או לנכונות או אמיתות הפרטים המתפרסמים בקשר עם חברה או מפרסם כלשהו.

5.3.             מובהר בזאת ואתה מאשר כי ידוע לך שאימות זהותו של משתמש באינטרנט הינו מורכב ואין ביכולתם או בכוונתם של המרכז לפיתוח קריירה , המכללה האקדמית אשקלון ומפעילת האתר לאשר באופן חד ערכי את זהותו של משתמש כלשהו בשירותי האתר, בין כמפרסם ובין כמשתמש, ואין בהופעת שמו באתר כדי להוות אישור לזהותו הנטענת של המשתמש. המרכז לפיתוח קריירה  מציע לך איפוא לנקוט בכל אמצעי זהירות ולבצע כל בדיקה, בחינה או הערכה שיידרשו על מנת לצמצם ככול האפשר נזקים ועגמת נפש העלולים להיגרם לך מהתקשרות עסקית או אחרת באמצעות האתר עם גורמים בלתי רצויים.

5.4.  אתה פוטר בזאת את המרכז לפיתוח קריירה , את המכללה האקדמית אשקלון ואת מפעילת האתר, ו/או מי מעובדיהם ו/או מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהם, שעניינן נזק או הוצאה שמקורם במישרין או בעקיפין בשימושך באתר, לרבות בגין כל נזק מסוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע שהועלה על ידך לאתר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ולרבות בגין חילוקי דעות העלולים להתגלע בינך ובין מפרסמי המשרות בפרסום כלשהו, והכול בין אם דבר הנזק ידוע, או ניתן היה לידיעה ובין אם לאו. מובהר, כי גם במקרה של הפסקת השירות, המרכז לפיתוח קריירה , המכללה האקדמית אשקלון ומפעילת האתר לא יהיהו אחראים כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

5.5.             אין ביכולתם של המרכז לפיתוח קריירה , המכללה האקדמית אשקלון ומ/או מפעילת האתר למנוע העברת מידע ואינפורמציה המצויים באתר, לנחלת הכלל, על ידי משתמשי האתר. אגב השימוש שתעשה באתר, אתה עלול לגלות ו/או עלולה להגיע לידיעתך אינפורמציה העלולה להיות פוגענית, מזיקה, בלתי מדויקת או מסיתה, והעלולה לפגוע בצנעת הפרט של מאן דהוא או בפרטיותו או בשמו הטוב או להוציא דיבתו רעה. מבלי לגרוע מהתחייבותך לסודיות המידע אליו תיחשף, כאמור בסעיף 6.6  להלן, השימוש שתעשה אפוא באתר יהיה במשנה זהירות ועל פי השכל הישר וכללי הזהירות המסחרית המקובלים.

 

  1. 6.      שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

6.1.             כדי להשתמש באתר, לצרכי פרסום או צפייה במשרות, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית אשר ילוו אותך בעת השימוש באתר.

6.2.             לאחר מכן תדרש לספק מידע ופרטים אישיים נוספים לצרכי זיהוי וניטור וכן לשם בניית פרופיל קורות החיים שלך.

6.3.             קורות החיים והמידע אותם הזנת באתר ישמשו לשם הצגתם למעסיקים ולמפרסמים השונים באתר, לרבות באופן אוטומאטי באמצעות סוכן חכם. קורות החיים והמידע, וכן פעולותיך באתר יכולים גם לשמש לצרכי מתן שירותים, וכן טיוב ופיתוח השירותים, הניתנים על ידי  המרכז לפיתוח קריירה ו/או מפעילת האתר, אקדמי דאטה בע"מ. ידוע לך כי מעסיק שנרשם באתר יכול לצפות בפרטים אותם עידכנת באתר (לרבות שימוש במסמך קורות חיים)

6.4.             פרטייך האישיים עשויים לשמש את המרכז לפיתוח קריירה  ו/או את מפעילת האתר לצרכי פניה ישירה, באמצעות הדוא"ל, לשם הצעת שירותים שונים של המרכז לפיתוח קריירה  ו/או מפעילת האתר או מי מטעמה, ולדיוור מידע ו/או חומר פרסומי בהתאם לתחומי העניין שנדרשת לסמן בעת תהליך ההרשמה, למעט אם בחרת שלא לסמן אפשרות זו בתיבת הסימון בעת הרישום. באם אינך מעוניין לקבל דברי דואר אלה, עליך לפנות למכללה האקדמית אשקלון או לבטל את המנוי ב"פרטים אישיים" או לבקש להסירך מרשימת התפוצה במקום המיועד לכך בדיוור.

6.5.             מעבר לשימוש הנ"ל המרכז לפיתוח קריירה  ומפעילת האתר מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה בשירותי האתר. 

 

  1. 7.      שירות לקוחות

בכל שאלה לגבי השירותים המוצעים, הנך מוזמן לפנות לנציגי המרכז לפיתוח קריירה  באמצעות מערכת ההודעות באתר או באמצעות פניה ישירה לדוא"ל career@ash.ac.il

 

  1. 8.      תנאים נוספים

8.1.             אין בינך ובין המרכז לפיתוח קריירה  ו/או המכללה האקדמית אשקלון יחסי שותפות,  מיזם משותף, או יחסי עובד-מעביד או זכיינות כלשהם על פי תקנון זה.

8.2.             רישומי המחשב של המרכז לפיתוח קריירה  ו/או מפעילת האתר, בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוען של הפעולות.

8.3.             כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותו של התקנון.

8.4.             המרכז לפיתוח קריירה  ו/או מפעילת האתר שומרים לעצמם את הזכות לבצע כל שינוי באתר, בתוכנו, במידע ובשירותים המוצעים בו לפי שיקול  דעתם הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש, ובכלל זה לשנות את שיוכן הקטגורי של המשרות המפורסמות בו מעת לעת.

8.5.             המרכז לפיתוח קריירה  שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות תקנון זה מעת לעת. השינויים יחיבו ממועד פרסומם באתר ואילך. שימוש בשירותים ובאתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה העת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 21.08.2016.

8.6.             המרכז לפיתוח קריירה שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים המוצעים באתר, או חלק מהם, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. 

תעודה/תואר
תאריך התחלה
מוסד
תאריך סיום
פקולטות וחוגים
מכינה קדם אקדמית
בית הספר להנדסאים
תואר ראשון אוניברסיטת בר אילן
תואר ראשון האקדמית אשקלון
רפואה
מדעים מדויקיים
מדעי החיים
הנדסה
מדעי הרוח
אמנויות
מדעי החברה
ניהול
משפטים
חינוך
עבודה סוציאלית
מדעי המוח
מקצועות הבריאות
ציון ממוצע
פרטים נוספים
+
הוסף תעודה / תואר
בחלק זה יש למלא באילו תחומים תרצו לעבוד.
תחום ראשי
אבטחת איכות QA
הייטק
אדמיניסטרציה
אומנות בידור ומדיה
אחזקה נקיון והובלה
אינטרנט
אלקטרוניקה וחשמל
ביוטכנולוגיה\ביולוגיה
ביטחון ואבטחה
הוראה חינוך והדרכה
הנדסה
חומרה
טלקומוניקציה
ייצור ותעשייה
כספים וכלכלה
מדעי החברה והרוח
מדעים מדויקים
מיחשוב ורשתות
מכירות והפצה
משאבי אנוש
משפטים
ניתוח מערכות
עריכה , תוכן וספרות
רפואה ופארמה
רשתות שיווק
שיווק ופרסום
שירות לקוחות
תוכנה
משרה כללית
היקף המשרה
תחום ראשי 2
אבטחת איכות QA
הייטק
אדמיניסטרציה
אומנות בידור ומדיה
אחזקה נקיון והובלה
אינטרנט
אלקטרוניקה וחשמל
ביוטכנולוגיה\ביולוגיה
ביטחון ואבטחה
הוראה חינוך והדרכה
הנדסה
חומרה
טלקומוניקציה
ייצור ותעשייה
כספים וכלכלה
מדעי החברה והרוח
מדעים מדויקים
מיחשוב ורשתות
מכירות והפצה
משאבי אנוש
משפטים
ניתוח מערכות
עריכה , תוכן וספרות
רפואה ופארמה
רשתות שיווק
שיווק ופרסום
שירות לקוחות
תוכנה
משרה כללית
זמינות - החל מ
תחום ראשי 3
אבטחת איכות QA
הייטק
אדמיניסטרציה
אומנות בידור ומדיה
אחזקה נקיון והובלה
אינטרנט
אלקטרוניקה וחשמל
ביוטכנולוגיה\ביולוגיה
ביטחון ואבטחה
הוראה חינוך והדרכה
הנדסה
חומרה
טלקומוניקציה
ייצור ותעשייה
כספים וכלכלה
מדעי החברה והרוח
מדעים מדויקים
מיחשוב ורשתות
מכירות והפצה
משאבי אנוש
משפטים
ניתוח מערכות
עריכה , תוכן וספרות
רפואה ופארמה
רשתות שיווק
שיווק ופרסום
שירות לקוחות
תוכנה
משרה כללית
זמינות לתחילת תפקיד
סיכום אישי
תפקיד
מיקום רצוי
תחום ראשי ותפקידים
אבטחת איכות QA
הייטק
אדמיניסטרציה
אומנות בידור ומדיה
אחזקה נקיון והובלה
אינטרנט
אלקטרוניקה וחשמל
ביוטכנולוגיה\ביולוגיה
ביטחון ואבטחה
הוראה חינוך והדרכה
הנדסה
חומרה
טלקומוניקציה
ייצור ותעשייה
כספים וכלכלה
מדעי החברה והרוח
מדעים מדויקים
מיחשוב ורשתות
מכירות והפצה
משאבי אנוש
משפטים
ניתוח מערכות
עריכה , תוכן וספרות
רפואה ופארמה
רשתות שיווק
שיווק ופרסום
שירות לקוחות
תוכנה
משרה כללית
שם החברה
תאריך התחלה
תפקיד
תאריך סיום
הערות
רשמו עד שלושה ממליצים. במידה ואינכם מעוניינים לרשום ממליצים בשלב זה, תוכלו לספק את פרטי הממליצים רק על פי דרישה ספציפית ממעסיק.
המלצה 1
המלצה 2
המלצה 3
+
הוסף ניסיון תעסוקתי
הכשרות / קורסים
אבטחת איכות OA
אדמיניסטרציה
אופטיקה
אומנות בידור ומדיה
אופנה וטקסטיל
אחזקה נקיון והובלה
אינטרנט
אלקטרוניקה וחשמל
ביוטכנולוגיה
ביטוח
ביטחון ואבטחה
בינוי ובניין
הוראה חינוך והדרכה
הנדסה
חומרה
טלקומוניקציה
יופי,טיפוח וספא
ייצור ותעשייה
כספים וכלכלה
לוגיסטיקה ,אחסון ותפי
מדעי החברה
מדעי החיים,טבע וחקלאות
מדעים מדויקים
מזון,מסעדנות ואירועים
מיחשוב ורשתות
מכירות והפצה
משאבי אנוש
משפטים
נדלן
ניהול בכיר
ניתוח מערכות
ספורט
עיצוב
עריכה , תוכן וספרות
רכב ומכונאות
רפואה ופארמה
רשתות שיווק
שיווק ופרסום
שילוח
שירות לקוחות
תוכנה
תיירות ומלונאות
תעופה ואווירונאוטיקה
פרט/י
+
הוסף הכשרה / קורס
תאריך גיוס
דרגה
תאריך שחרור
תפקיד
סוג השירות
פרטים נוספים
שפת אם
שפה זרה
רמת קריאה
רמת דיבור
רמת כתיבה
+
הוסף שפה

( ! ) Warning: array_sum() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/sites/ash.wanted.co.il/templates/superdocs/new-registration/index.php on line 1167
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001640568{main}( )../index.php:0
20.0001646776include( '/var/www/apps/gyro/gyro1/code-repository/global-handler.inc.php' )../index.php:8
30.00681027224include( '/var/www/apps/gyro/gyro1/code-repository/handlers/superdoc.inc.php' )../global-handler.inc.php:264
40.00701070424include( '/var/www/apps/gyro/gyro1/code-repository/handlers/superdocs/register.inc.php' )../superdoc.inc.php:21
50.00791110352renderTemplate( )../register.inc.php:150
60.14442343304include( '/var/www/sites/ash.wanted.co.il/templates/superdocs/register.inc.php' )../global-functions.inc.php:395
70.14452343912include( '/var/www/sites/ash.wanted.co.il/templates/superdocs/my-account-user-info.inc.php' )../register.inc.php:1
80.16913047552include( '/var/www/sites/ash.wanted.co.il/templates/superdocs/new-registration/index.php' )../my-account-user-info.inc.php:51
90.27545539456array_sum ( )../index.php:1167
השאלון הבא מציג שאלות אישיות בצורה של סקאלות הערכה עצמית. יש לגרור הסמן על כל סקאלה למיקום המאפיין אותך בצורה הטובה ביותר. אין תשובות נכונות או לא נכונות. הינך מוגבל\ת בכמות הנקודות הכלליות.
לרשותך
390
נקודות לחלוקה
יושרה
70
יצירתיות
70
גאווה מקצועית
70
תקשורת בינאישית וחוש הומור
70
דבקות במטרה
70
התנדבות
+
הוסף התנדבות
תחביב
+
הוסף תחביב
הוסף תמונת פרופיל
חזור
שמור והמשך